2022. augusztus 16., kedd

Üdvözöljük a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény honlapján

Alternative content

Get Adobe Flash player

Használati szabályzat PDF Nyomtatás E-mail

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

HASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

I. BEVEZETŐ

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban gyűjtemény) nyilvános közgyűjtemény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden, bel- és külföldi érdeklődőnek a múzeumok működéséről szóló jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Múzeum Használati és Szolgáltatási Szabályzatában rögzített módon.

A szolgáltatások az alábbi helyen vehetők igénybe:

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.

A gyűjteményi szolgáltatások igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a felhasználó a szükséges írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás után elfogadja és betartsa a gyűjtemény használati és szolgáltatási szabályzatában rögzítetteket. Amennyiben a felhasználó eljárása eltér a szabályzóktól, eltérő magatartásán nyomatékos felszólítás után sem hajlandó változtatni, kiutasítható a gyűjtemény épületeiből.
A gyűjteményben igénybe vehető szolgáltatások a következők:
Kiállítások, múzeumi rendezvények látogatása, múzeumpedagógiai szolgáltatás, kutatás, muzeológiai szakterületen végzett kutatás.
 
I. A GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. KIÁLLÍTÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA, MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

1.1. A gyűjtemény kiállításainak nyitva tartásáról

A gyűjtemény Dombóvár és az adott évszak múzeumlátogatási szokásaihoz legjobban illeszkedő nyitva tartás alapján üzemel. A nyitva tartás megváltoztatásának kezdeményezése a vezető jogköre.
Általános - országos - gyakorlat, hogy a múzeumok hétfői napon zárva tartanak, szombat-vasárnap illetve ünnepnapokon pedig egyedi rendben üzemelnek. A gyakorlattól való ideiglenes eltérésre a jogszabály lehetőséget biztosít. Az eltérés esetén a múzeum jól látható helyen tájékoztató táblát tesz közzé, melyen pontosan szerepelteti az eltérés időtartamát, a megváltozott napi nyitva tartás rendjét.
A gyűjtemény kivételes esetben, előre bejelentett, csoportos látogatás esetén lehetőséget nyújt a kiállítások nyitva tartáson túli megtekintésére is. Ezt az igényt legalább 3 munkanappal korábban a látogatandó intézménnyel egyeztetni kell.

1.2. A gyűjtemény kiállításainak nyitva tartási rendje:

A gyűjtemény - a látogatási szokásokhoz alkalmazkodva - téli és nyári nyitva tartási rendben üzemelteti kiállításait.
A nyári nyitva tartás a május 1. és szeptember 30. közötti időszakot, a téli nyitva tartási rend az október 1. és április 30. közötti időszakot jelenti.
H = hétfő, K = kedd, Sze = szerda, CS = csütörtök, P = péntek, Szo = szombat, V = vasárnap

Helytörténeti Gyűjtemény

Téli időszakban:
V, H: zárva,
K, Sze, CS, P: 9-17 nyitva

Szo: 9-15 nyitva
 
Nyári időszakban:
H: zárva,
K, Sze, CS, P: 9-17 nyitva

Szo: 9-15 nyitva V: 9-12 nyitva

1.3. A kiállításokhoz, múzeumpedagógiai programokhoz  kapcsolódó térítéses szolgáltatások
1.3.1. Belépőjegyek


A gyűjtemény kiállításai, a múzeumpedagógiai szolgáltatások - az 1.3.2. pontban felsorolt kedvezményes esetek kivételével - csak belépőjegy megfizetése után látogathatók.
A belépőjegyek árát valamint a kedvezményezettek körét és a kedvezményezett eseteket - a vezető javaslatára – Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete hagyja jóvá.
A belépőjegy a helyszínen váltható meg és csupán a jegyen feltüntetett napra érvényes. A megváltott jegy nem ruházható át.
Érvényes belépőjeggyel a látogató - a látogatási időn belül - tetszőleges időt tölthet a muzeális intézmény kiállításaiban.
 

Belépőjegy árak:

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

Teljes áru felnőtt jegy: 

600 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

300 Ft

Csoportos jegy (min.10 fő felett):

 250 Ft

Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerekig):

1000 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás:            (a helyi oktatási intézményeknek ingyenes, együttműködési megállapodás alapján)

   1.000Ft

Dombóvár- és Junior kártyával

300 Ft/fő

       
1.3.2. A kiállítások és múzeumpedagógiai szolgáltatások belépőjegyéhez kapcsolódó kedvezmények

A kiállítások belépőjegyéhez központilag, jogszabály által biztosított kedvezmények:
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján:

  • Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők)
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
h) újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)    685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Ez a hétvége a gyűjtemény esetében a hónap első hétvégéje.

  • A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:

A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:

- a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), a Múzeumok Éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
- A kiállítás megnyitásakor.
- A Dombóváron működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.1.4. Tárlatvezetés, fotózás és videózás

A gyűjtemény kiállításaiban az érdeklődők tárlatvezetést igényelhetnek. A tárlatvezetés ingyenes (útbaigazító tárlatkalauzolás) vagy térítéses (részletes, szakszerű, élőszóban történő tárlatvezetés), attól függően, hogy a tárlatot vezető személy teremőr vagy képzett tárlatvezető (esetleg szakmuzeológus).

 

A tárlatvezetés térítési díja:

Helytörténeti Gyűjtemény

1 000 Ft

Fotózás, videózás:

300 Ft

  
1.5. Rendezvények, múzeumpedagógiai programok látogatása


A gyűjtemény rendezvényei közül a kiállítás megnyitók és a nyílt napok rendezvényei bárki számára ingyenesen látogathatók.
Egyéb rendezvények esetenkénti elbírálás szerint belépőjeggyel vagy ingyenesen látogathatók, melyről a gyűjtemény a rendezvény meghirdetésekor ad tájékoztatást.
A gyűjteményben külső szervező által tartott rendezvények (műsoros est, előadás, koncert stb.) szervező feltételeinek megfelelő módon látogathatók.
A szakszerű tárlatvezetésen, a tárlatkalauzoláson, a látogatói térben történő filmnézésen kívüli múzeumpedagógiai szolgáltatások térítési díjhoz kötöttek. Kivételt képeznek ez alól a helybeli nevelési-oktatási intézmények tanulói számára, tanórai kereteken belül nyújtott, az oktatási-nevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti múzeumpedagógiai szolgáltatások (pl. a formális oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai programsorozatok, a nem formális és informális tanulást szolgáló iskolabarát élményprogramok), amennyiben azok nem országos kiterjedésű, tanórai kereteken belül vagy tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó projektek keretében valósulnak meg.2. KUTATÁS/Kutatószolgálat


A kutatószolgálat rendszeresen kedden 13-17 óra között vehető igénybe.
A Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi, régészeti, helytörténeti szakgyűjteménnyel valamint mindezen gyűjteményekhez kapcsolódó fotó- és adattárral rendelkezik.

A gyűjteményekhez kapcsolódó leltárkönyveket, adattári leltárkönyveket, mutatókat és ezeknek elektronikus úton készült másolatát külső személyek nem kutathatják.
A gyűjtemény önálló fotótára külső személy számára kutatható.
A gyűjtemény néprajzi, régészeti, helytörténeti szakmai gyűjteményeiben valamint az adattárban és a fotótárban elhelyezett, leltározott vagy leltározás előtti gyűjteményi anyagról, az őrzött kulturális javakról digitális másolat igénylése, fotók (munkafelvétel) készítése, illetve az őrzött kulturális javak publikálásra alkalmas fotózása és annak felhasználása – a szerzői jogok és a műtárgynyilvántartásra vonatkozó jogszabályok betartása mellett - az alábbiak szerint történik:
• A gyűjteményekben a kutatás a vezető írásbeli engedélyéhez kötött, s mind a múzeumi szakkutatók, mind külső kutatók (továbbiakban: kutató/felhasználó) számára díjtalan. A kutatói kérőlap és engedély formáját lásd: 1-2. melléklet.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról digitális másolatot kérhet - amennyiben az rendelkezésre áll -, vagy egyedi fényképfelvételt (munkafelvételt) készíthet. A digitális másolat, vagy az egyedi fényképfelvétel (munkafelvétel) elkészítése publikálásra nem jogosít.
• A gyűjteményi anyagról készítendő digitális másolat paraméterei az alábbiak lehetnek: kiterjesztés: jpg, jpeg, bmp; méret - maximum: 150 kb; felbontás - maximum: 200 dpi.
• A digitális másolat készítését a kutatóval/felhasználóval való egyeztetés alapján (példányszám, méret, felbontás, stb) a múzeum munkatársa a múzeum eszközeivel végzi. A digitalizáláshoz szükséges adathordozót (CD, DVD, egyéb) az igénylő kutató/felhasználó biztosítja. Kutatók/felhasználók és külső szakkutatók számára 300 Ft/felvétel. A vezető egyedi döntéssel a 300 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag, csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyag egyes tárgyairól egyedi fotófelvételt (munkafelvételt) készíthet. Ez történhet a múzeum munkatársa révén, a múzeum eszközeivel, vagy a kutató/felhasználó saját közreműködésével és saját eszközeivel. A múzeumi munkatárs közreműködéséhez, az eszközpark igényléséhez előzetes egyeztetés szükséges. A gyűjteményi anyag egyes tárgyairól készítendő egyedi fotófelvétel (munkafelvétel) díja egységesen: 600 Ft/felvétel. A vezető egyedi döntéssel a 600 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti. A munkafelvétel készítése nem járhat az adott tárgy kiállítási vagy tárolási helyről való lényeges fizikai elmozdításával és az így készített felvétel nem jár publikálási/felhasználási jogosultság elnyerésével.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból fotókat készíthet, melynek publikálása, felhasználása külön engedélyhez és díjazáshoz kötött. Az ehhez szükséges engedélyt a vezető adja ki. Az engedély egyben szerződés is, és egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamra szól, további közléshez (pl. utánnyomás, bővített kiadás, stb) új engedély, szerződés szükséges. A publikáláskor a kutató/felhasználó köteles feltüntetni a közölt kép forrását és leltári számát. A szerződést a 3. melléklet tartalmazza.
• A kutató/felhasználó minden publikálás nyomán készült kiadványból (amelyben az adott fotó megjelent) köteles egy-egy példányt a múzeum számára tiszteletpéldányként megküldeni.
•A gyűjteményi raktárakat idegenek nem látogathatják. Kivételes esetben a vezető szóban vagy írásban engedélyezheti a gyűjteményi raktárba való betekintést. Ennek feltétele, hogy az engedély igénylője a szakterület kutatója legyen és pontosan meghatározza a betekintési kérelem célját.
A gyűjteményi raktárakban külső személy csak szakmuzeológus vagy gyűjteménykezelő felügyelete mellett léphet. A gyűjteményi raktárakban fényképezni, videofilmet forgatni, rajzolni tilos.


3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, SZABÁLYOK


• A gyűjteményben az állandó kiállítás ruhatárának használata ingyenes. A ruhatár használata nem kötelező, az ott elhelyezett értéktárgyakért a múzeum felelősséget nem vállal.
• A gyűjtemény kiállításai területén étkezni, dohányozni tilos. A dohányozni csak az épület bejáratától számított 5 méteren kívül szabad.
• A gyűjtemény kiállításaiba állatot bevinni tilos. Kivétel ez alól a vakvezető kutya, mely gazdáját külön engedély vagy belépőjegy nélkül a kiállításban kísérheti.
• A kiállításokon elhelyezett tárgyakat megfogni, elmozdítani tilos, kivételt képeznek a múzeumpedagógiai céllal elhelyezett tárgyak.
• A gyűjtemény összes kiállításában tilos, illetve külön díjhoz, továbbá külön engedélyhez kötött a fotózás, videofilm készítés. Engedélyt csak a vezető adhat.
• A gyűjteményben üzemelő fénymásoló díjmenetes használata külső használó számára csak kivételes esetben engedélyezett, egyébként térítési díjhoz kötött. A fénymásoló díjmentes használatát a vezető engedélyezi. Az engedély elsődleges feltétele, hogy a felhasználás célja tudományos igényű feldolgozás, szakdolgozat, helytörténeti pályázat támogatása legyen. Engedély esetén a fénymásoló térítésmentesen használható, de a szükséges papírmennyiségről a használónak kell gondoskodnia.
A gyűjteményben üzemelő számítógépek, nyomtató, scanner, CD-író és egyéb technikai eszközök külső személy számára nem használhatók (kivéve a kutatásra és a kiállítások multimédiás ellátására szolgáló számítógépeket).
• A kiállított tárgyakban illetve könyvtári és muzeális dokumentumokban gondatlanságból vagy szándékosan okozott rongálás esetén a helyreállítás költségeit a károkozó köteles megtéríteni. Vitás esetben a PTK idevágó rendelkezései az irányadók.

•Fénymásolás díjai:
A/4 1 oldal fekete-fehér                    10 Ft
A/4 2 oldalas fekete-fehér                 20 Ft
A/3 1 oldal fekete-fehér                    20 Ft
A/3 2 oldalas fekete-fehér                 40 Ft

•Internet hozzáférés

- A gyűjteményben található internet-hozzáférés külső személy által nem használható.

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.